Algemene voorwaarden

Opgemaakt op: 25 november 2019, te Tilburg.

Algemeen

 • Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van de instelling.

1. Aard van de overeenkomst

1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met het Opleidingsblad de onderwijsovereenkomst.

1.2. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die specifiek gaan over de door de student te volgen opleiding staan op het opleidingsblad. Het opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het opleidingsblad.

1.3. In voorkomende gevallen worden in een aparte regeling die als bijlage bij de onderwijsovereenkomst wordt gevoegd, nadere afspraken gemaakt.

1.4. De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 2 van het opleidingsblad kunnen gedurende de opleiding alleen worden gewijzigd op schriftelijk verzoek en met instemming van de student of de werkgever. Het opleidingsblad wordt dan vervangen door een gewijzigd opleidingsblad, dat de instelling digitaal of per gewone post stuurt naar de student.

1.5. Als de student niet akkoord gaat met de inhoud van het gewijzigd opleidingsblad, dan moet hij/zij dit binnen tien werkdagen schriftelijk aan de instelling doorgeven. Het opleidingsblad wordt in een dergelijk geval gecorrigeerd en opnieuw toegezonden. Als de student niet binnen de afgesproken termijn reageert, vervangt het gewijzigd opleidingsblad het vorige opleidingsblad en wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst.

2. Inhoud en inrichting

2.1. De inhoud en inrichting van de opleiding en examenvoorzieningen staan beschreven in de relevante studiegids.

2.2. Op grond van bewijsstukken kan een student vrijstelling krijgen voor een bepaald onderdeel. Het bewijs van de vrijstelling komt in het studentendossier. De school geeft de student een bewijs van de verkregen vrijstelling. Daarop kan als dat aan de orde is, ook worden vermeld of de vrijstelling voor een beperkte tijd geldig is.

2.4. De stage(s) is/zijn een onderdeel van deze opleiding. Afspraken over de stages staan in de arbeidsovereenkomst tussen de student en de werkgever.

3. Inspanningsverplichtingen instelling

3.1. De instelling organiseert de onderwijsactiviteiten zodanig dat de student de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes af kan ronden. Te weten voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder artikel 2 op het opleidingsblad staat.

3.2. De instelling maakt het rooster en de locaties, en eventuele wijzigingen daarin die geschieden om organisatorische en/of onderwijsinhoudelijke redenen, tijdig aan de student bekend via de website en/of mail.

3.3. De instelling spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval daarvan op een andere wijze en/of tijdstip aan te bieden.

3.4. De instelling verplicht zich een aanwezigheidsregistratie te voeren.

4. Inspanningsverplichtingen student

4.1. De student is gehouden de onderwijsactiviteiten volgens het geldende rooster en de bepalingen van de relevante studiehandleiding, daadwerkelijk te volgen en de in het kader van de opleiding gegeven opdrachten uit te voeren, tenzij dit om dringende redenen niet van hem/haar gevergd kan worden.

4.2. De student dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de desbetreffende onderwijsactiviteiten, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig zijn.

5. Studentenstatuut

5.1. De instelling zorgt ervoor dat zij een studentenstatuut heeft. Een kopie van het studentenstatuut ligt op elke locatie ter inzage en is verkrijgbaar bij de onderwijsleider.

5.2. In het studentenstatuut staan de rechten en de plichten van de student.

5.3. Bepalingen omtrent schorsen en verwijderen van studenten zijn opgenomen in het studentenstatuut.

6. Financiële verplichtingen

6.1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de instelling aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

6.2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever, waaronder de student en de professionele opdrachtgever, betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld..

6.3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. De instelling mag van de opdrachtgever, waaronder de student en de professionele opdrachtgever, verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.

6.4. De student verklaart door ondertekening van de onderwijsovereenkomst kennis te hebben genomen van de lijst met leermiddelen waar hij/zij voor aanvang van de opleiding over moet beschikken. De leermiddelenlijst zal voor aanvang van de opleiding aan de student kenbaar worden gemaakt en worden opgenomen in de relevante studiegids van de betreffende opleiding. De student bepaalt zelf hoe en waar hij/zij deze leermiddelen aanschaft.

6.5. Daarnaast kan de instelling extra faciliteiten aanbieden waar de student zich voor kan inschrijven. Voor deze extra faciliteiten worden extra kosten in rekening gebracht. Dit is de vrijwillige bijdrage.

6.6 De klant is bij het niet tijdig betalen in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De instelling zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen zonder de verschuldigde rente.

6.7 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de instelling is gewezen op de te late betaling en de instelling de student een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De instelling is gerechtigd de door hen gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

6.8 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform de klachtenregeling zal de instelling het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

7. Verzuim

7.1. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten conform de relevante studiehandleiding tenzij een andere regeling is getroffen. De regels omtrent aanwezigheid en verzuim inclusief de gevolgen hiervan, zijn te vinden in de relevante studiehandleiding.

7.2. Ingeval van ongeoorloofd verzuim kan de onderwijsleider een passende maatregel opleggen. De bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in het studentenstatuut.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De instelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst. De student heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van gemaakte kosten, tenzij anders overeengekomen.

8.2. De aansprakelijkheid van de instelling beperkt zich tot een schadevergoeding in het geval van het niet kunnen nakomen van deze overeenkomst door beëindiging van de bekostiging door de professionele opdrachtgever. De maximale hoogte van deze schadevergoeding wordt gesteld op het bedrag dat de student heeft betaald aan of ten gunste van de instelling, ten behoeve van de lopende opleiding.

9. Procedure voor geschillen en klachten

9.1. Als de student vindt dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig is toegepast kan de student, een klacht indienen conform de klachtenregeling RED Language en Training. Deze klachtenregeling is te vinden op de website van RED Language en Training.

9.2. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel de beëindiging daarvan, worden bij uitsluiting berecht door de daartoe bevoegde rechter te Oost-Brabant.

10. Duur en beëindiging overeenkomst

10.1. Deze overeenkomst treedt na ondertekening in werking en wordt in principe aangegaan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op het opleidingsblad.

10.2. De student kan deze overeenkomst met betrekking tot de aankoop van deze dienst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen kostenloos ontbinden.

10.3. De overeenkomst kan worden ontbonden indien aan één van de navolgende ontbindende voorwaarden is voldaan:

 1. De student voldoet niet aan de gestelde vooropleidingseisen;
 2. De student voldoet niet aan de eventuele aanvullende eisen;
 3. De student heeft niet deelgenomen aan de door de opleiding verplicht gestelde intakeactiviteiten;
 4. Voor de student wordt geen VOG/VGB afgegeven, waardoor de student geen stage kan lopen en om die reden de opleiding niet kan voltooien.
 5. Het niet tijdig aanleveren van bij de inschrijving wettelijk voorgeschreven bescheiden dan wel het aanleveren van onjuiste/onvolledige gegevens.

10.4. De overeenkomst eindigt onder meer:

 1. indien sprake is van ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening ex art. 8.1.7b WEB;
 2. op de datum van diplomering zoals vastgesteld door de examencommissie en aangegeven in de studiehandleiding en de daarin opgenomen onderwijs- en examenregeling;
 3. als de student zich laat uitschrijven of de instelling op eigen initiatief definitief heeft verlaten;
 4. als de instelling de student in een geval als opgenomen in het studentenstatuut van de opleiding verwijdert;
 5. in geval van langdurig ongeoorloofd verzuim zoals opgenomen in het studentenstatuut;
 6. als de instelling niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij de instelling zich inspant ervoor te zorgen dat de student de opleiding bij een andere instelling kan afmaken.
 7. met wederzijds goedvinden;
 8. bij overlijden van de student.

Door de instelling wordt de beëindiging van de onderwijsovereenkomst schriftelijk bevestigd.

11. Geheimhouding / Eigendomsrecht

11.1. Partijen zullen de informatie die zij ontvangen alleen gebruiken in het kader van de opleiding zoals in het opleidingsblad weergegeven. Partijen staan ervoor in dat alle medewerkers of adviseurs die kennis kunnen nemen van de informatie, gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring, waardoor de vertrouwelijkheid van die informatie is gewaarborgd, alsof die betreffende medewerker of adviseur zelf partij is bij deze geheimhoudingsovereenkomst. Partijen zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan in het kader van de opleiding zoals in het opleidingsblad weergegeven en zullen deze informatie niet in strijd met deze overeenkomst aan (een) derde(n) bekend maken, op welke wijze en vorm dan ook.

Partijen zullen volstrekte geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die zij hebben ontvangen van de andere partij, tenzij:

 1. de informatie behoort of is gaan behoren tot het publieke domein, zonder dat de ontvangende partij dat te verwijten is;
 2. de informatie door de ontvangende partij zelf op rechtmatige wijze is verkregen of gecreëerd, voordat de informatie is verstrekt;
 3. de verstrekkende partij schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking;
 4. de ontvangende partij op last van een rechter of andere overheidsinstantie verplicht wordt om de informatie openbaar te maken, terwijl deze partij geen beroep toekomt op een verschoningsrecht of beroepsgeheim.

11.2. alle verstrekte informatie blijft te allen tijde eigendom van de verstrekkende partij. De ontvangende partij zal die informatie niet in een grotere mate kopiëren (op papier, elektronisch of anderszins), dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor de informatie aan haar is verstrekt.

11.3. Partijen zullen de informatie, inclusief alle gemaakte kopieën, direct na beëindiging van de samenwerking tussen Partijen, dan wel direct na het bereiken van het doel waarvoor zij was verstrekt, aan de andere Partij retourneren, of op verzoek van de verstrekkende partij de informatie vernietigen.

12. Toepasselijke regelingen

12.1. Naast de bepalingen in deze overeenkomst en voor zover niet in strijd met deze overeenkomst, zijn de volgende regelingen, zoals luidend en aan de student bekend gemaakt op de datum van ondertekening van de onderwijsovereenkomst, van toepassing en maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze onderwijsovereenkomst:

 • de Studiegids behorende bij de opleiding zoals op het opleidingsblad onder 2 is vermeld;
 • het Studentenstatuut;
 • de Klachtenregeling.

12.2. De bovenstaande regelingen zijn te vinden op de website van RED Language en Training.

RED Language & Training

Aphroditestraat 37
5047 TW  Tilburg
  +31 (0)640 40 24 88
 info@redlanguagetraining.nl

 

KvK nr.51980339