Klachtenregeling

Artikel 1: Wat wordt verstaan onder een klacht

 1. Indien een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer een klacht heeft over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven, kan men zich wenden tot de directie van het opleidingsinstituut.
 2. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
 3. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij het College voor Toetsen en Examens.

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie.
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking. Klachten kunnen worden ingediend bij:

RED opleidings- en trainingsinstituut

t.a.v. D.H.A. Huijsmans

Aphroditestraat 37

5047 TW  TILBURG

Telefoon: 013-8221509  of per mail: info@redlanguage.nl

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen en deze altijd als vertrouwelijk te behandelen.
 2. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 werkdagen.
 3. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
 4. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt

Artikel 4: Uitspraak

 1. Binnen vier weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, degeschillencommissie.nl
 3. RED Language- en Training legt zich neer bij de uitspraak van de Geschillencommissie.
 4. De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar.

RED Language & Training

Aphroditestraat 37
5047 TW  Tilburg
  +31 (0)640 40 24 88
 info@redlanguagetraining.nl

 

KvK nr.51980339